Tilbake til startsiden 

Tilbake til kirken

Aktuelt fra distriktet

Gammelbrua over Rambergselva. Foto: Idar Nilssen.

Frelsesarmeen - Andenes korps

 

 

 

Frelsesarmeen er en kristen organisasjon grunnlagt av ekteparet Catherine og William Booth i London 1865 (under navnet Christian Mission, begrepet Salvation Army, det vil si Frelsesarmeen ble tatt i bruk i 1878).

Frelsesarmeen kom til Norge i 1888. Den første menigheten ble grunnlagt i Kristiania, den andre til Arendal. Frelsesarmeen ble i sin tid ansett som den største kristne vekkelsen verden hadde sett. I løpet av sitt liv startet William Booth 1000 menigheter i Storbritannia og organisasjonen spredte seg over hele verden. I Norge startet Frelsesarmeen ca 100 menigheter i løpet av 30 år.

I 2006 driver Frelsesarmeen et arbeid i Norge som er respektert også langt utenfor egne rekker. Den driver blant annet attføringsbedriften Fretex. Hver uke utgis bladet Krigsropet.

Frelsesarmeen deler verden inn i territorier. Dette er områder som er gunstig å dele inn i egne områder med eget styre. Sverige sammen med Latvia, og Danmark er egne territorium, mens Norge, Island og Færøyene er samlet under ett. Lederen for Norge, Island og Færøyene er kommandør, og har sitt hovedkvarter i Oslo.

Norge har seks territorier, Island er en region og Færøyene et distrikt.
Hver divisjon har sin divisjonssjef og et eget divisjonshovedkvarter.

Øverste leder for Frelsesarmeen Norge, Færøyene og Island var pr. 2005 kommandør Carl Lydholm. Frelsesarmeens verdensleder var general John Larsson. Den 28. januar 2006 ble Shaw Clifton valgt til ny general som erstatning for John Larsson som ble pensjonert 1. april 2006.

Frelsesarmeen i Norge ble offentlig godkjent som eget trossamfunn i 2005.

Frelsesarmeen er òg kontroversiell på noen områder:

  • Frelsesarmeen har ikke sakramenter og forvalter således ikke nattverd og dåp.

  • Frelsesarmeen mener homofil praksis er imot Bibelens ord, og praktiserende homofile kan således ikke bli offiserer (pastorer) eller soldater (uniformerte medlemmer). Armeen er imidlertid åpen for at homofile kan være tilhørige (medlemmer), og alle homofile er velkomne til menighetenes møter og samlinger.

  • Frelsesarmeen er en totalavholdsorganisasjon, og således kan ikke folk som bruker rusmidler eller tobakk være verken offiserer (pastorer) eller soldater (uniformerte medlemmer).

 

   

Frelsesarmèens lokale på Andenes. Huset ble oppført i 1908.Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Byggeår: 1908.

Frelsesarmèens korps på Andenes ble offisielt stiftet 10. august 1902.

Frelsesarmèen har hatt det samme lokalet siden 1912. Før Frelsesarmeen overtok lokalet ble det benyttet som klubblokale for ungdomslaget Frydenlund.

 

 

Omtalen er hentet fra jubileumsskriftet for 100-årsjubileet.

Starten og pionertiden før korpset ble stiftet.

Frelsesarmeen begynte sin virksomhet i Norge 22. januar 1888. dette var bare 14 år etter at Frelsesarmeen ble stiftet (organisert slik den er nå) i England. I Nord Norge ble flere korps innen Frelsesarmeen stiftet i 1890 årene. Og allerede i 1898 kom den første frelsessoldaten til Andenes. Det var Jacob Grande som kom fra Kristiansund. Han kom til Andenes for å jobbe som baker. Jacob Grande må ha vært en mann som aktivt søkte Gud i bønn. Og dette må han ha gjort på en meget frimodig måte. Det fortelles at han hver søndag tok på seg sin soldatuniform, og gikk langs stendene utenfor Andenes og bad. Det er rimelig at lokalbefolkningen syntes dette var en underlig fremtoning.

En dame som het Ellen Nilsen reiste på denne tiden rundt i hele Lofoten og Vesterålen. Hun besøkte også med jevne mellomrom Andenes.

Frelsesarmeens korps på Andenes blir stiftet.

Sommeren 1902 kom det så to unge frelsesoffiserer til Andenes. Kaptein Petra Bjørvik, og løytnant M. Wåge. Disse to unge damene, de var ikke mer enn i tjueårsalderen, hadde svært lite med seg. Foruten Bibel, gitarer sangbøker og ”Krigsropet” (Frelsesarmeens blad) hadde de bare noen få reiseeffekter.  De visste stort sett ingenting om hvor de skulle bo, eller hvor de skulle ha sine møter. Etter hvert fant de frem til et nedlagt butikklokale, som ble provisorisk omrigget til møtelokale. Møtene fikk helt fra starten av stor tilslutning. I starten antagelig mer av nysgjerrighet enn av åndelig søken. Det vakte stor undring at det var unge kvinner som forkynte Guds ord. Dette var noe helt nytt og uvanlig på Andenes på den tiden.

Frelsesarmeens korps på Andenes ble så offisielt stiftet 10. august 1902. Altså bare 26 år etter at Frelsesarmeen ble organisert i London. Vi må vel si at bevegelsen gikk fra London til Andenes på forholdsvis kort tid.

De første årene ble virksomheten drevet i midlertidige og provisoriske lokaler. I 1912 ble lokalet som korpset nå har, kjøpt. Før Frelsesarmeen overtok lokalet ble det benyttet som klubblokale for ungdomslaget Frydenlund.  Lokalet har gjennom alle år vært regelmessig vedlikeholdt, samt ombygd og påbygd ved flere anledninger. Lokalet er i dag både praktisk og pent, og i meget god stand. Vi kan også her nevne at i deler av krigsårene var lokalet konfiskert av tyskerne. Tyskerne brukte lokalet som lager. I disse årene var korpset offiserer stasjonert i en liten leilighet på Fiskenes, ca 1 mil fra Andenes. De drev så virksomheten på Andøya med utgangspunkt fra denne leiligheten.

Arbeid i hele kommunen.

Utpostvirksomheten over hele kommunen ble tidlig en viktig del av Frelsesarmeen arbeid på Andøya. Helt frem til på sekstitallet var det få som hadde bil, så det ble å sykle eller gå når offiserer og soldater skulle ha møter rundt om på øya. En slik runde med møter kunne vare i flere dager, med overnattinger rundt om på gårdene. Det var som regel stasjonert to, og i noen perioder tre offiserer på korpset. Så når en av dem var rundt på møter andre steder, ble virksomheten på Andenes ivaretatt av den andre.

Barne og ungdomsarbeid gjennom mer enn 100 år.

Barne- og ungdomsarbeid har alltid vært høyt prioritert i Frelsesarmeens arbeid alle steder der de virker, så også på Andenes. Og dette arbeidet har ikke bare vært lokalisert til stedet Andenes, men til flere av stedene på Andøya hvor Frelsesarmeen har drevet arbeid. Tidligere var som nevnt ovenfor denne utpostvirksomheten mer regelmessig enn den er i dag. For eksempel hadde søndagsskolen på Haugnes i trettiårene over 50 barn, og på Bleik var det i første halvdel av femtiårene et stort arbeid blant barn, med blant annet egen barnemusikk. Arbeidet blant barn og unge har vært både søndagsskole, junior, barnegospel og ungdomsarbeid. Arbeidet har naturlig nok variert etter hvilke lederressurser som har vært tilgjengelig, og har i flere perioder vært nokså omfattende. Så sent som i 1995 var det stort barnegospelkor i funksjon. I dag er det babysang som er hovedaktiviteten på dette området. Vi vil også her nevne at Frelsesarmeen på Andenes i de siste årene har klart å nå ut med et tilbud om alternativt konfirmasjonsopplegg, hvor flere unge har deltatt.

Sang og musikk.

Glad sang og musikk har alltid vært et av Frelsesarmeen særtrekk. Slik har det også vært på Andenes. Og korpset har hatt mange offiserer som har vært dyktige på dette området. Vi skal her trekke frem to perioder. Svein og Solveig Bjørndal tjenestegjorde på korpset her i 1954-1955. De var svært aktive på flere måter, blant annet med barnearbeid, og med musikk. I deres tid var det et blomstrende barnearbeid på Bleik, og mange barn som deltok der lærte å spille gitar hos Svein og Solveig Bjørndal. Vi kan for eksempel nevne at en av Andøyas markerte musikkpersonligheter i dag, Arild Hansen, fikk sin gitaropplæring da han deltok i Frelsesarmeens barnearbeid på Bleik i denne perioden.

I 1941 kom Kirsten (Rekstad) Øyan som ung offiser til korpset. Hun var en av de mest musikalsk begavede offiserene som har tjenestgjort ved Andenes korps. Hun ble i 1943 gift med Olav Øyan, og ble derfor boende på Andenes. Hun var aktiv soldat så lenge hun levde. Og hun spilte også piano helt til det siste. For meg som møtebesøkende på Frelsesarmeen, var Kirsten Øyans pianospill alltid en opplevelse å lytte til. Hun fikk allsangen til å flyte så lett.

I de første årene av korpsets arbeid var det vanlig at offiserene stod ute i ”værret” og sang og spilte for å annonsere og invitere til møter og fester.

Frelsesarmeen på Andenes har også delt av sine musikalske ressurser til mye lokalt offentlig liv, også utenom korpset arbeid. For eksempel var Frelsesarmeen i alle år svært markerte deltakere under sangens og musikkens dag på Andenes. Utallige er også de mange friluftsmøter på torget, som stort sett var preget av sang og musikk. Det samme kan sies om sangstunder på syke og pleiehjemmene rundt om.

Frelsesoffiserer og medarbeidere som kommer fra Andøy.

Gjennom Frelsesarmeens arbeid på Andenes og i Andøy for øvrig, har flere aktive medarbeidere blitt fostret til tjeneste også andre steder enn i Andøy. To damer har blitt rekruttert til offiserstjeneste i Frelsesarmeen. Aasta Paulsen fra Bleik, og Turid Berg Johansen fra Fiskenes. Begge disse var mens de tjenestegjorde slumsøstre i forskjellige sammenhenger. Turid Berg Johansen er nå som pensjonist bosatt på Andenes, og aktivt med i arbeidet på Frelsesarmeen.

Carina Eide Øyan, datter til nåværende korpsleder Inger Marie E. Øyan, arbeider for tiden i Frelsesarmeens organ ”Krigsropet”. Til slutt kan vi nevne at Solfrid (Guldbrandsen) Kristiansen for tiden er leder av Frelsesarmeens korps på Kirkenes.

Sosialt engasjement.

Frelsesarmeens julegryte har alltid vært på plass på Andenes, og den er det fortsatt. Den har alltid representert noe av det sosiale engasjementet som Frelsesarmeen står for. I de første tiårene av korpsets arbeid på Andenes var Frelsesarmeens offiserer og soldater også involvert med stell av gamle og syke rundt i hjemmene. Det var jo i en tid før helsevesenets tilbud er slik utbygd som det er i dag. Og som det også er nevnt ovenfor, ble en av korpsets soldater, Aasta Paulsen og Turid Berg Johansen, offiser på dette området. Disse to arbeidet i mange år som slumsøstre.

Markerte personligheter opp gjennom årene.

Vi har ovenfor nevnt en del personer som på forskjellig vis er blitt synlig gjennom Frelsesarmeens virksomhet på Andenes. I tilegg til dem vi allerede har nevnt, vil vi nevne Molla (Nervik) Øverdahl. Også hun kom til Andenes som offiser på korpset, i trettiårene, og ble gift her. Inger Jensen, en venninne av Kirsten Øyan, som kom sammen med henne til Andenes, ble også gift og boende her, Hun ble gjennom mange tiår en sentral medarbeider på korpset. Til sist, men ikke minst, må vi nevne Flora (Jørgensen) Nikolaisen. Hun ble soldat i 1948, og hun er enda aktiv. Flora er vokst opp på Fiskenes. Her fikk hun sitt første møte med Frelsesarmeen, da offiserene som før nevnt måtte flytte dit fordi lokalet på Andenes ble disponert av tyskerne. Flora ble en kristen i denne tiden, og ble i 1948 innvidd til soldat. Gjennom disse 57 årene har Flora opplevd skiftende tider, men alltid Herrens trofasthet, også når det var vanskelig. Flora har gjennom hele livet vært en aktiv og markert frelsessoldat. i flere perioder uten offiserer, har hun hatt ansvaret for korpsets arbeid.

Frelsesarmeen på Andenes i dag.

Frelsesarmeens lokale på Andenes er i meget god stand. Og lokalet fylles fortsatt med alt som representerer Frelsesarmeens arbeid på sitt beste! Glad sang, forkynnelse av Guds ord, festsamvær med god servering, utlodninger, kvinneforening og mye mer. Også den sosiale tjenesten er på plass gjennom bl.a. julegryteinnsamlingen hvert år. Korpsleder er for tiden Inger Marie Eide Øyan. Hun er tilsatt på deltid, og arbeider sammen med en trofast liten flokk av soldater og andre frivillige medarbeidere.

 

Tilbake til kirken      Tilbake til startsiden