Tilbake til startsiden Bebyggelsen på Åse. Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge

Aktuelt fra distriktet

 

Åse kirkegård

 

   
Tilbake til kirker

Åse kirkegård. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

  Hans D. Gansmoe skrev dette i boka "Dverbergfolket og kirken":

Oppsitterne på Åse, ved Torstein Ingebrigtsen, Oluf Jensen, Jørgen Jensen og Albert Olsen, skrev i brev av 9. mars 1921 til kirketilsynet et andragende om egen kirkegård for Åse, på gården Åse. Passende plass på 40x60 meter var sikret. Om plassen skriver distriktslegen den 10. august samme år: «Undertegnede har besiktiget den foreslådde plass for kirkegård på Åse. Den er beliggende cirka 5 eller 600 meter fra selve gården Åse, i nordvestlig retning. Opparbeidet vei fører omtrentlig helt frem til stedet som er beliggende på en kolle, fritt til alle sider. De oppkastede grave viste et tynt overflatelag av mulljord (torvjord), hvorefter fulgte tørr sand helt til bunden cirka 3 meter dybde. Etter besiktigelsen vides intet at innvende mod at her anlegges kirkegård.»

Kirketilsynet behandlet saken den 15. mars 1921. Det synes stedet er vel skikket for øyemedet, og fatter slik beslutning: «Enskjønt kirketilsynet ikke kan finne at en hjelpekirkegård på Åse er absolutt nødvendig, siden det er så god veiforbindelse melle Åse og Myre, vil man dog ikke motsette seg andragendets invilgelse, såfremt kommunestyret finner å kunne gå med derpå. Men dette skjer utrykkelig under den forutsetning at kommunen ikke påføres nogen utgifter ved kirkegårdens anleggelse eller vedlikehold, nu eller i fremtiden, eller i anledning prestens reiser dit til jordfestelser.»

Kommunestyret hadde tilsynelatende ingen vanskeligheter med å tiltre kirketilsynets vedtak, og den nye kirkegården ble tatt i bruk i 1923. Kirkegården er senere blitt utvidet med et meget stort areal som omkranser hele den gamle kirkegården.

 
 
 
 
Tilbake til startsiden